Προστασία Δεδομένων & Πολιτική Cookies

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν για εμάς προτεραιότητα. Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Εταιρεία μας, σε καμία περίπτωση, δε θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα, από τα απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό που τα συλλέγει, ούτε και θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός και αν αυτό:

 • Είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση/διεκπεραίωση εκ μέρους μας, κάποιας υπηρεσίας, την παροχή της οποίας έχετε συμφωνήσει δυνάμει της σύμβασης πώλησης, (πχ παράδοση προϊόντος με τη ταχυμεταφορική εταιρεία).
 • Η επεξεργασία από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας (πχ. διενέργεια πιστωτικού ελέγχου).
 • Αν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, ή/και όταν ο νόμος το επιτάσσει (πχ προς εκτέλεση κάποιας δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας κτλ.).

Με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της παρούσας Πολιτικής, η Εταιρεία μας δεν πωλεί, μισθώνει ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Δε συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού Δικαίου, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας.

H παρούσα Πολιτική Δεδομένων και Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και Συναλλαγών στο www.myromodafora.gr, και ενιαίο με αυτούς, σύνολο. Πριν πλοηγηθείτε στο Δικτυακό Τόπο ή προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε την παρούσα Πολιτική και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και –κυρίως- να μη μας χορηγήσετε προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση, ωστόσο, που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία, αναφορικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή σχετική απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας, πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο Δικτυακό μας τόπο, συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης σας σε αυτόν ή τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Η Εταιρεία μας δύναται να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος της παρούσας Πολιτικής, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση-αντικατάσταση επιβάλλεται από τη Νομοθεσία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στο Δικτυακό τόπο. Η οποιαδήποτε χορήγηση προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς, μετά την οποιαδήποτε τροποποίηση, συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων της παρούσας πολιτικής, εκ μέρους σας.

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά Δεδομένα ορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς, όπως το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός, η πόλη, η χώρα, ο νομός, ο αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου, καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα email, όνομα χρήστη, προβαλλόμενο όνομα, κωδικός πρόσβασης κ.ά. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006). Επιπλέον, προσωπικά δεδομένα αποτελούν και ορισμένα τεχνικά δεδομένα που σας αφορούν και δύναται με μια επεξεργασία να σας ταυτοποιήσουν, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP ή οι ιστοσελίδες από τις οποίες εισήλθατε στο δικτυακό μας τόπο, δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

2.1 Γενικά

Με την περιήγησή σας στο Δικτυακό μας τόπο, την εγγραφή σας ως Μέλος στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα, την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Newsletter, την υποβολή παραγγελίας αγοράς στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα www.myromodafora.gr, η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που σας αφορούν, είτε μέσω cookies είτε απευθείας από εσάς που μας τα χορηγείτε.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι συναφή και προσφέρονται προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς, που απορρέουν από τις συναλλαγές σας στο Διαδικτυακό μας τόπο και τη χρήση των παρεχομένων σε αυτόν υπηρεσιών. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή σε εσάς των προϊόντων και υπηρεσιών μας, τηρούμε δε ορισμένα από αυτά και μετά το κλείσιμο των Λογαριασμών σας, σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. Με την πλοήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο, την υποβολή παραγγελίας, την εγγραφή σε Newsletter, το άνοιγμα Λογαριασμού συναινείτε με την παρούσα Πολιτική και παρέχετε τη ρητή σας συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Ειδικότερα, το MYROMODAFORA συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες για εσάς ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας:

2.2 Περιήγηση στο Δικτυακό τόπο

Για την πλοήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο/Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν απαιτείται η εγγραφή σας, οπότε και η απευθείας χορήγηση εκ μέρους σας σε εμάς προσωπικών σας δεδομένων ή άλλων πληροφοριών που σας αφορούν. Ωστόσο η Εταιρεία κατά την πλοήγηση σας στο δικτυακούς τόπους της και τη συναλλαγή σας με εμάς μέσω των υπηρεσιών μας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς, μέσω δικά μας Cookies (First Party Cookies) ή/και τρίτων π.χ. Affiliate Μέλη των Affiliate και άλλων συνεργαζόμενων Digital Marketing Δικτύων (Third Party Cookies) και άλλων τεχνολογιών, τα οποία δεδομένα και πληροφορίες η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς έρευνας αγοράς, σκοπεύοντας τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, profiling, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Διαδικτυακού Tόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του myromodafora.gr σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται από εμάς για τη σύνδεσή σας με το Λογαριασμό σας, για την απομνημόνευση των προϊόντων που αποθηκεύονται στο καλάθι σας, για τη σύνδεσή σας με το Λογαριασμό σας, χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα νέου λογαριασμού, κάθε φορά που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια αγορά στο κατάστημά μας, για τη λειτουργία του καλαθιού αγοράς, για την εξακρίβωση προβλημάτων στο server μας κ.α.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή προσωρινά και μεταδίδονται στον server μας όταν επισκέπτεστε το myromodafora.gr, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο δε συλλέγει πληροφορίες και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies, για τους παραπάνω σκοπούς, μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και, σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων, που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας Tόπου, τα προϊόντα και τις διαφημίσεις που βλέπετε, την IP διεύθυνση του Η/Υ πρόσβασής σας στο Δικτυακό μας Τόπο, User Name, User ID & Password, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, δημογραφικά στοιχεία για εσάς όπως φύλο, ηλικία, τόπο διαμονής και άλλες αγοραστικές σας συνήθειες και διαδικτυακές συμπεριφορές.

Με την περιήγησή σας στο Δικτυακό τόπο και την πραγματοποίηση αγορών, μέσω του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συναινείτε στην επεξεργασία από το Myromodafora των πληροφοριών που συλλέγει από εσάς, με τη χρήση των Cookies. Αναφορικά με τα είδη των cookies και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς (άλλες από τα προσωπικά σας δεδομένα), επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies, που η Εταιρεία μας εφαρμόζει.

2.3 Εγγραφή Μέλους - Άνοιγμα Λογαριασμού

Κατά τη διαδικασία εγγραφής Μέλους, το Myromodafora συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι Χρήστες δηλώνουν οικειοθελώς κατά την εγγραφή τους, ως Μέλη του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος, προκειμένου να ανοίξουν Λογαριασμό. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που το Myromodafora συλλέγει κατά τη διαδικασία της εγγραφής Μέλους αφορούν όνομα, επώνυμο, email, φύλο/ιδιότητα, διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ, νούμερο σταθερού τηλεφώνου ή/και κινητού, ημερομηνία γέννησης και έναν κωδικό πρόσβασης. Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας με σκοπό να σας ανοίξει ένα Λογαριασμό, μέσω του οποίου μπορείτε να βλέπετε το ιστορικό των συναλλαγών σας, ενώ, παράλληλα, δίνετε τη συγκατάθεσή σας με τη χορήγηση των στοιχείων αυτών στην Εταιρεία, να τηρήσει τον κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να επιτρέπει την πρόσβασή σας στο Λογαριασμό σας κάθε φορά που συνδέεστε σε αυτόν με τον κωδικό σας.

2.4 Εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter

Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter, το Myromodafora συλλέγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας. Οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Newsletter, ρητά συναινούν στην αποστολή από το Myromodafora στη δηλωθείσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ενημερωτικού υλικού, αναφορικά με τα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Myromodafora.gr, τυχόν προσφορές σε προϊόντα, δώρο-επιταγές και πόντους, διαφημίσεις αναφορικά με προϊόντα, εμπορικές συνεργασίες, άλλα e-shop της Εταιρείας κ.α. Αν και εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Newsletter, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα Newsletter του Myromodafora και εν γένει διαφημιστικού υλικού, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των αποδεκτών των Newsletter, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα ηλεκτρονικά Newsletter, είτε στέλνοντας το σχετικό σας αίτημα στη διεύθυνση info@myromodafora.gr. Από τα email που σας αποστέλλει η Εταιρεία μας, στα πλαίσια της υπηρεσίας Newsletters, μέσω των cookies, η Εταιρεία καταγράφει τα ποσοστά ανοίγματος μηνυμάτων που λαμβάνετε από εμάς, κατά την υπηρεσία αποστολής Newletters και τον αριθμό των κλικ, μαζί με το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων όταν κάνετε κλικ.

2.5 Αγορά Προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα Myromodafora

Για την ολοκλήρωση κάθε Online παραγγελίας, διεκπεραίωσης και εκτέλεσης αυτής είναι απαραίτητη η χορήγηση εκ μέρους σας προσωπικών σας πληροφοριών, ήτοι των στοιχείων που σας ζητούνται για το άνοιγμα Λογαριασμού Μέλους (βλ. άρθρο 2.2 ανωτέρω). Τα δεδομένα αυτά, χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, ήτοι της εκτέλεσης της παραγγελίας σας με την πώληση των προϊόντων και την παράδοσή τους στη διεύθυνση που μας δηλώνετε, και για την πραγματοποίηση της πληρωμής, εκ μέρους σας. Με τη χορήγηση των προσωπικών σας στοιχείων κατά το στάδιο της παραγγελίας, δίνετε ρητή συγκατάθεση όπως αποστείλουμε σε εσάς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνετε, τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας, τη γνωστοποίηση εκτέλεσης της παραγγελίας σας, ή να χρησιμοποιήσουμε τόσο το e-mail σας όσο και το τηλέφωνό σας για να σας αποστείλουμε μήνυμα, σε περίπτωση που δε δύναται να εκτελεστεί από εμάς η παραγγελία σας στο σύνολο ή για να επικοινωνήσει μαζί σας ο μεταφορέας που θα σας παραδώσει τα προϊόντα, σε περίπτωση κάποιου προβλήματος και για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μαζί σας ή για να σας ειδοποιήσουμε σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους Χρήσης (π.χ. λάθος τιμή, καθυστέρηση αποστολής κτλ.).

Επιπλέον, μας χορηγείτε έναν αριθμό τραπεζικού σας λογαριασμού, τον οποίο η Εταιρεία μας θα χρησιμοποιήσει στην περίπτωση σας οφείλει τυχόν χρήματα, σε περίπτωση υπαναχώρησης, και για κανέναν άλλο σκοπό.

2.6 Διαγωνισμοί

Η Myromodafora, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα της, δύναται να διεξάγει διαγωνισμούς μέσω του Δικτυακού τόπου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κτλ, οπότε σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να πρέπει να δηλώσετε προσωπικά σας δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, ταχυδρομική διεύθυνση κτλ. Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που κερδίσετε στο διαγωνισμό, για να σας αποστείλει τυχόν δώρα, για την αποστολή σε εσάς διαφημιστικών μηνυμάτων και άλλων προωθητικών ενεργειών, αναφορικά με τα προϊόντα της. Στα πλαίσια των διαγωνισμών, η Εταιρεία μας δύναται να χορηγηθεί προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες-προμηθευτές της, όπως για παράδειγμα διαφημιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας την οργάνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού, πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για την αποστολή σε εσάς των δώρων, των διαφημιστικών μηνυμάτων κ.α., επεξεργασία την οποία αναγνωρίζετε ως απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και στην οποία συναινείτε με τη συμμετοχή σας σε αυτόν (διαγωνισμό).

ΙΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, τα Προσωπικά δεδομένα και οι Πληροφορίες που συλλέγονται από το Myromodafora σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές των Χρηστών με το Myromodafora, την επικοινωνία μαζί τους, την εκτέλεση των παραγγελιών τους, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας αυτών, για λόγους στατιστικούς, για την αποφυγή και πάταξη απατηλών και μη αποδεκτών χρήσεων. Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97, σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Σημαντικός είναι και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας, για λόγους διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων μας. Με την πραγματοποίηση μιας αγοράς, το Myromodafora μπορεί να σας αποστέλλει διαφημιστικό και εν γένει προωθητικό υλικό αναφορικά με τα προϊόντα της, τις προσφορές της, διαγωνισμούς, κτλ. Η επικοινωνία για λόγους marketing θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω αποστολής SMS, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Το myromodafora.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα δεδομένα και τις Πληροφορίες, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία χορηγούνται, εκτός και αν άλλως έχει συμφωνηθεί στους παρόντες Γενικούς Όρους.

Συνοπτικά, ζητάμε μόνο τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία: συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

IV. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Το Myromodafora δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες που συλλέγει για τους Χρήστες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς και σας αφορούν, δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα κατωτέρω:

 • Σε εταιρείες του Ομίλου μας για την ολοκλήρωση και εκτέλεση των συμβάσεων, με σκοπό την αποθήκευση σε κεντρικές βάσεις δεδομένων, καθώς και για σκοπούς τιμολόγησης και λογιστικής εντός του Ομίλου.
 • Σε Αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους μας, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης του Myromodafora με τα υποκείμενα των δεδομένων/ πληροφοριών (πχ μεταφορά προϊόντων, έλεγχο πιστωτικό, κτλ).
 • Σε τρίτα πρόσωπα / υπεργολάβους, συνεργάτες, οι οποίοι ενδεχομένως παρέχουν για λογαριασμό του Myromodafora υπηρεσίες προώθησης και marketing, τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, αποστολής Newsletters.
 • Σε διαφημιστικές εταιρείες και εν γένει παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών: Το Myromodafora δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα, χωρίς τη συναίνεση των υποκειμένων. Ωστόσο, το Myromodafora δύναται να μοιράζεται με τους τρίτους παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, στατιστικές πληροφορίες, αναφορικά με τα προϊόντα που αγοράστηκαν, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση των Χρηστών στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα κτλ.
 • Σε τρίτους, που παρέχουν στο Myromodafora υπηρεσίες, σχετικές με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού καταστήματος όπως για παράδειγμα developers, data analysts, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων, αυστηρά για το σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς εμάς.
 • Σε cloud service providers, για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των πελατών μας, την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση.
 • Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.
 • Σε ειδικούς διαδόχους: Σε περίπτωση που το myromodafora υποβληθεί σε μια επιχειρηματική αλλαγή, όπως συγχώνευση, Joint Venture, εξαγορά από άλλη εταιρεία, ή πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της, μπορεί να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και δεδομένα των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, στο διάδοχο οργανισμό σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής. Εάν σημαντικές αλλαγές επέλθουν στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του Myromodafora ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μετάβασης, το Myromodafora θα σας ενημερώσει πριν από τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι του Myromodafora που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες των υποκειμένων είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα δεδομένα και τις Πληροφορίες απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων έχει ληφθεί.

Το Myromodafora δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες των Χρηστών σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το Myromodafora μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα/ πληροφορίες των Χρηστών και να τα παρακολουθεί για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και μπορεί να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε τρίτο: (i) όταν η Εταιρεία θεωρεί -καλή τη πίστη- ότι είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε απάντηση νομικής διαδικασίας (για παράδειγμα, δυνάμει δικαστικής απόφασης, εντάλματος έρευνας ή κλήτευσης), (ii) όταν πρέπει να συμμορφωθεί με τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, (iii) όταν πιστεύει ότι το Ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιείται για τη διάπραξη ενός εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας ή ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρίες και οργανισμούς για τους σκοπούς της προστασίας της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, (iv) προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία του Myromodafora, συμπεριλαμβανομένου του να επιβάλλει τους Όρους Χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

V. ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και χρήσης των Υπηρεσιών στο Myromodafora και σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του, συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα παρέχετε τη συναίνεσή σας:

Χρήση δεδομένων για αγορά προϊόντος: Με την πρόσβαση και τη χρήση του Ηλεκτρονικού καταστήματος, το υποκείμενο συναινεί στη χρήση των δεδομένων του από την Εταιρεία, με σκοπό την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, την αποστολή των προϊόντων που αγοράστηκαν, την επικοινωνία μαζί σας, και την παροχή και των λοιπών υπηρεσιών. Ειδικότερη η συναίνεση περιγράφεται ανωτέρω.

Χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς: Το υποκείμενο συναινεί ότι το Myromodafora θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα και άλλες Πληροφορίες για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με τα προϊόντα του. Εφόσον ο Χρήστης το επιθυμεί, το Myromodafora θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία. Οι διαδικασίες διαγραφής αναφέρονται στην παρούσα και στου Γενικούς Όρους.

Χρήση Δεδομένων για τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας: Το υποκείμενο παρέχει τη ρητή του συναίνεση, στην αποστολή σε αυτό ερωτηματολογίων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των Υπηρεσιών μας, ή διασύνδεσης αρχείων που το αφορούν.

Χρήση Δεδομένων για τη δημιουργία προφίλ: Το υποκείμενο παρέχει τη ρητή του συναίνεση στη δημιουργία προφίλ, με σκοπό την προώθηση προς αυτό εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων και τη βελτιστοποίηση των προϊόντων/ υπηρεσιών της Εταιρείας μας,

Επεξεργασία δεδομένων αναφορικά με απατηλές πράξεις: Το υποκείμενο συναινεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων, που υπαινίσσονται απατηλή πράξη και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, όπως και τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του δικτυακού τόπου.

Διαβίβαση δεδομένων σε περίπτωση νόμιμης διάταξης: Συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές, για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια, καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

VΙ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Tο Myromodafora δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, hacking, απώλεια δεδομένων, ή άλλες παραβιάσεις δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν. Δυστυχώς, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων του Χρήστη, κατά τη μετάδοσή τους, μέσω του Δικτυακού Τόπου. Κάθε μετάδοση γίνεται με ευθύνη του υποκειμένου. Μόλις το Myromodafora λάβει τα στοιχεία του υποκειμένου, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά.

Ειδικότερα, ο Δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχων, με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης. Χρησιμοποιούμε την πιστοποιημένη για την ασφάλεια των δεδομένων τεχνολογία SSL και ψηφιακή πιστοποίηση από τη cPanel, ενώ η μεταφορά των στοιχείων των καρτών σας, σε εταιρείες εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών, διέπονται από τους κανόνες του Συμβουλίου Προτύπων ασφάλειας του Κλάδου Καρτών Πληρωμών.

Επιπλέον, δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία των καρτών σας που μας χορηγείτε είτε μέσω web είτε τηλεφωνικά. Τα στοιχεία των καρτών σας δεν είναι ορατά στο Myromodafora, διότι αυτομάτως μετά την υποβολή τους σε εμάς, διαβιβάζονται μέσω υπερσυνδέσμου απευθείας στην Τράπεζα που διενεργεί και την εκκαθάριση των πιστωτικών καρτών.

Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας είστε και παραμένετε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του Λογαριασμού σας. Επομένως, οφείλετε να λαμβάνετε κάθε πρόσφορο μέτρο για τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Λογαριασμό σας, όπως για παράδειγμα να εξασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασης παραμένει ασφαλής. Αν πιστεύετε ότι ο κωδικός σας έχει διαδοθεί σε μη εξουσιοδοτημένο από εσάς τρίτο άτομο, οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν, μέχρι τότε ωστόσο φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τις συναλλαγές ή κινήσεις που τυχόν έχουν διενεργηθεί με τη χρήση του κωδικού σας.

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Το υποκείμενο, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης), σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το Myromodafora, απευθύνεται εγγράφως προς αυτό. Έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ένα αίτημα σε εμάς για τη δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ωστόσο ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που το Myromodafora τηρεί για εσάς, ενδέχεται να χρεωθείτε το κόστος της Εταιρείας μας να παρέχουμε πληροφορίες, αναφορικά με τα δεδομένα σας ή τυχόν άλλες πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή του Λογαριασμού σας, η τη μη παραλαβή των ενημερωτικών μας δελτίων ή άλλων διαφημιστικών ενεργειών μας, θα πρέπει και πάλι να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα πράξουμε τα απαραίτητα, το αμεσότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, και μετά τη διαγραφή των στοιχείων, ρητά συμφωνείτε στη διατήρηση των στατιστικών στοιχείων αναφορικά με εσάς, αφού βεβαίως αυτά (δεδομένα σας) θα έχουν καταστεί πλέον ανώνυμα.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή/ και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική Cookies

H παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και άρα και των Γενικών Όρων και ενιαίο, με αυτούς, σύνολο.

Ο παρών Διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί Cookies. Παρακάτω μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα Cookies που το Myromodafora χρησιμοποιεί, το σκοπό που εξυπηρετούν, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισής τους.

1. Τι είναι τα cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, όταν επισκέπτεσθε το Myromodafora.gr. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Διαδικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του, σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό τόπο δε συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του Δικτυακού Τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες, σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας Tόπου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org

2. Είδη cookies

Στο Myromodafora.gr, χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες Cookies :

Παροδικά και επίμονα

Τα «παροδικά» Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στο Διαδικτυακό Τόπο και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν. Τα «επίμονα» Cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έως ότου διαγραφούν από εσάς.

Cookies Τρίτων (3dr Party Cookies)

Τρίτοι, όπως η Google Analytics, δύνανται να εγκαθιστούν τα Cookies που χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωση που μέσω του Διαδικτυακού τόπου εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, Youtube), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.

3. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν, αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr, όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies, στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies του διαδικτυακού μας τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies, δε διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε .

4. Αλλαγές στη χρήση των Cookies από εμάς

Δυνάμεθα, κατά καιρούς, να τροποποιούμε την Πολιτική Cookies, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα, θα ισχύει ευθύς αμέσως, μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα, που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο, τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Αν διαφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών μας που παρέχονται μέσω αυτού. Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.

5. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ηλεκτρονικά στο :

INFO@MYROMODAFORA.gr και τηλεφωνικά στο: 210 6025400 (Δευτέρα –Παρασκευή 09,00πμ – 17,00μμ )